Stadslab Eindhoven

Wat is Stadslab Eindhoven?

Stadslab Eindhoven bouwt voort op de positieve ervaringen van Living lab Stratumseind. Het Stadslab helpt een betere woon- en leefomgeving te realiseren door met bewoners en professionals innovatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren voor onze stad. In het Stadslab Eindhoven werken gemeente Eindhoven en de stichting MAD samen aan het oplossen van urgente maatschappelijke opgaven.

Stadslab Eindhoven is de R&D afdeling van de stad en haar bewoners

  • Wij zijn een non-profit faciliteit voor maatschappelijke innovatie, sociale creativiteit en technologische implementatie.
  • Wij maken digitale innovatie in de stad zichtbaar, begrijpelijk en gaan in gesprek over ethische vraagstukken.
  • Wij maken kennis, middelen en programma’s beschikbaar voor bewoners, bedrijven en publieke organisaties.
  • Wij vormen een fysieke en digitale kweekvijver voor allerlei initiatieven en onderzoeken.
  • We bieden toegang tot het uitgebreide ‘quadruple helix’ netwerk van het Eindhovense innovatie-ecosysteem.

Stadslab Eindhoven is het kennis- en netwerkinstrument voor de ontwikkeling van leefomgevingen en biedt professionals en organisaties ondersteuning bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken. Kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld onder professionals, organisaties en burgers. Daarmee werken we aan de ontwikkeling van een inclusieve en weerbare omgeving. De partners van Stadslab Eindhoven lopen hiermee voorop. Met vakkennis kunnen zij meedenken en meewerken aan inspirerende activiteiten die aansluiten op hun eigen vraagstukken.

Wil je ook vooruit denken over de ontwikkeling van Eindhoven? Sluit dan bij ons aan als partner en neem contact met ons op. Stadslab Eindhoven is gevestigd op het NRE-terrein, boven het Erfgoedhuis.

Virtueel en fysiek platform

Stadslab Eindhoven is een virtueel en fysiek platform voor het delen van kennis, ideeën en ervaringen. We staan open voor bewoners, bedrijven en publieke organisaties. Stadslab Eindhoven speelt in op een brede beweging waarbij directe betrokkenheid van bewoners en andere stakeholders mogelijk wordt gemaakt via co-creatie. We ondersteunen bestaande netwerken en communities, maar creëren ook graag verbanden en daarmee nieuwe netwerken. Stadslab Eindhoven is een instrument om bewoners van Eindhoven invloed op hun leefomgeving te geven. Tezamen met overheidsprofessionals, kunstenaars, designers, architecten en programmeurs worden concrete problemen en verbeteringen inzichtelijk, hanteerbaar en werkbaar gemaakt.

Voor iedereen toegankelijk

Stadslab Eindhoven is een voor iedereen toegankelijke ruimte met informatie over verschillende gebieden in Eindhoven. Bewoners kunnen door gebruik te maken van media- en informatietechnologie een interactief, creatief proces beleven waardoor ideeën en oplossingen concrete vorm krijgen. Denk hierbij aan het zichtbaar maken van een maatschappelijk probleem, om vervolgens vanuit verschillende invalshoeken te zoeken naar een passende oplossing. Met behulp van lokale data en informatiebronnen kunnen nieuwe inzichten worden geproduceerd. De openbare ruimte en de activiteiten van een bepaalde wijk in Eindhoven worden in vogelvluchtperspectief geobserveerd, bespeeld en onderzocht. Om dit te realiseren zijn er inspirerende programma’s ontwikkeld om te leren, te ontwikkelen en te delen. Gebruikers kunnen hier hun ideeën oplossingen achterlaten.

Doel

Afstand tussen bewoners en overheidsorganisaties verkleinen

Het doel van Stadslab Eindhoven is om de afstand tussen bewoners en overheidsorganisaties te verkleinen. Het verbinden en het betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van hun eigen woon- en leefomgeving levert diverse positieve effecten, zoals:

  • het versterken van sociale verbanden
  • het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • het creëren van meer begrip in de ander
  • het vergroten van vertrouwen
  • het gevoel van erbij horen en ertoe doen

Versnelling en verdieping innovatieproces

Het verkleinen van de afstand tussen bewoners en professionals in de stedelijke vernieuwing krijgt een bijzondere dimensie door het integreren en bespiegelen van media en informatietechnologie in het ontwikkelingsproces. Denk aan de ethische aspecten met betrekking tot het verzamelen van allerlei privacy gevoelige informatie in de openbare ruimte of het monitoren van social media. Dit resulteert in een versnelling, bijsturing en mogelijke verdieping in het innovatieproces. De maatschappelijke betrokkenheid bij het toepassen van digitale innovatie wordt vergroot en kan beter worden afgestemd op de behoeften en mogelijke bedenkingen van bewoners.

Resultaat

Het beoogde resultaat zijn inspirerende oplossingen en ideeën, die zijn geproduceerd met behulp van sociale creativiteit, door bewoners en ontwikkelaars samen. Met behulp van instrumenten die toepasbaar zijn voor innovatieprojecten in woon- en leefomgeving. Stedelijke vernieuwing in de context van vandaag heeft baat bij stevige bottom-up initiatieven die innovatie in de praktijk brengen en bewijzen dat waardecreatie ook mogelijk is zonder de traditionele businessmodellen. De methoden en de software die worden ontwikkeld zijn open source en worden breed gecommuniceerd via bewoners en professionele platformen.

Waarom Stadslab Eindhoven?

In de dagelijkse praktijk van sociale innovatie blijkt dat de samenwerking tussen bewoners en organisaties wordt belemmerd door een aantal factoren. De belangrijkste remmingen zijn cultuurverschillen tussen organisaties, beperkte bewegings- en handelingsvrijheid en onvoldoende kennis en zicht op de aanwezige kansen. Daarnaast kunnen de nieuwste technieken op het gebied van informatietechnologie niet worden gebruikt, omdat veel bewoners en organisaties niet de kennis hebben om dit te gebruiken. Bovendien wordt de potentie van allerlei creatieven – kunstenaars, designers, architecten, ingenieurs – in innovatieprocessen onvoldoende benut. Er is daarom behoefte aan een regelvrije zone, een gelijk speelveld voor ontwikkeling, een creatieve werkplaats, een inspirerend platform voor innovatie om daarmee bewoners en organisaties de gelegenheid te geven om buiten hun beperkende traditionele werkveld samen te gaan onderzoeken en ontwikkelen. Binnen dat gegeven is het Stadslab Eindhoven ontwikkeld, waardoor de bovenstaande belemmeringen worden overwonnen. Het is een integratie van media technologie, open data, sociale innovatie en creatieve industrie.

Interactief

Met plaats- en tijdgebonden data (geolocatie, realtime) en media (beeld, geluid, video) worden in meerdere themalagen mediafragmenten en datavisualisaties getoond. Dit maakt het mogelijk om zelf interactief in de tijd en ruimte te kijken en deze te beleven. Ook kunnen er simulaties worden gedaan door informatie of ideeën toe te voegen aan het systeem. Geselecteerde onderwerpen kunnen worden onderzocht, gemixt en bespeeld zoals het gebruik van culturele voorzieningen, ontmoetingsplekken in de stad, Wifi-dekking, verkeersdoorstroming, hittestress, etc. De transparantie en gelijktijdigheid van tijd en ruimte door visualisatie van data en informatie levert een opmerkelijke beleving en inzicht op. Bovendien stelt het de bezoeker in staat om op een hoger niveau verbanden en structuren te zien en daarop nieuwe modellen en oplossingen te projecteren. Het resultaat zijn vaak eyeopeners bij de beschouwers, door verrassende nieuwe inzichten.

Partners

Gemeente Eindhoven verzorgt de huisvesting van het Stadslab (Gasfabriek 6) en stelt een liaison ter beschikking voor de verbinding van de gemeentelijke organisatie met de uitvoerder.

Stadslab Eindhoven werkt samen met, TU/e, SintLucas, Fontys, Design Academy Eindhoven, Summa College, De Kempel, Park Strijp Beheer, VolkerWessels, Prestop, Atelier Veeger, Lumens, Bibliotheek Eindhoven, Team Stadsambassade, Vidimichi, Dutch Design Foundation, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, WijEindhoven, Spark Campus, Rezone en meer. Het Stadslab Eindhoven wordt verder ondersteund door Stichting Cultuur Eindhoven, Brainport, Fonds Cultuurparticipatie, Zabawas.

Ook voorop lopen en meedenken over de ontwikkeling van Eindhoven? Sluit dan bij ons aan als partner en neem contact met ons op.

MAD emergent art center

Stichting MAD emergent art center is verantwoordelijk voor de exploitatie van Stadslab Eindhoven.
MAD emergent art center is een non-profitorganisatie die zich inspant om technologie te democratiseren, interdisciplinaire innovatie te entameren en sociale creativiteit te bevorderen met kunstenaars en wetenschappers als katalysator. Wij ontsluiten nieuwe technologieën en maken deze beschikbaar en creatief toepasbaar voor mens en maatschappij. Dat doen wij door ontmoetingen en samenwerking te realiseren, als laboratorium, met technische – en creatieve industrie en andere domeinen, makers, denkers en groepen uit de samenleving. Wij faciliteren, delen kennis en inspireren, we onderzoeken toepassingen en ontwikkelen open source. Wij realiseren communities, platformen, producties, exposities, festivals en interplanetaire excursies.

Contact

Stadslab Eindhoven
Gasfabriek 6
5613 CP Eindhoven

Postbus 6118
5600 HC Eindhoven

info@stadslabeindhoven.nl
+31 40 21 33 032