Food Hackathon

On November 3 and 4, 2023, Stadslab Eindhoven will become a vibrant pressure cooker for developing new and surprising solutions for challenges in the world of food.

Op 3 en 4 november 2023 wordt Stadslab Eindhoven een bruisende snelkookpan voor het ontwikkelen van nieuwe en verrassende oplossingen voor uitdagingen in de voedselwereld.

Free registration / Gratis registreren

Introduction

Tasty, healthy, balanced and nutritious. Fuel for fit people as well as frying ones. In short, our food. We eat several times a day, but we don’t always think about what we’re exactly eating. Where it comes from, what is actually in it, how it grows and blooms, how it is prepared and what is wasted. The system of our food supply ‘from farm to fork’ is starting to crackle, forcing us to make more conscious choices. Choices about the effects of our diet on us and our living environment.

Lekker, gezond, evenwichtig en voedzaam. Brandstof voor zowel de fitte mensen als die van frituren houden. Kortom, ons voedsel. We eten meerdere keren per dag, maar staan lang niet altijd stil bij wat we precies binnen krijgen. Waar het vandaan komt, wat er eigenlijk in zit, hoe het groeit en bloeit, hoe het bereid is en wat er zoal verspild wordt. Het systeem van onze voedselvoorziening ‘van grond tot mond’ begint te kraken, waardoor we bewustere keuzes moeten maken. Keuzes over de effecten van ons voedingspatroon op onszelf en onze leefomgeving.

Challenges

Challenge 1

 • How can we motivate residents of Eindhoven, especially the low income households, to eat healthier? 

People tend to choose unhealthy food, especially low income households. It is often cheaper, easier to serve and the importance of responsible nutrition is not always known. 

Challenge 2

 • How can we ensure that sports canteens in Eindhoven offer a healthier range of food and drinks? 

The range of food and drinks in sports canteens is dominated by sweets, biscuits, soft drinks, snacks and beer. This means that visiting the canteen eliminates active exercise and makes exercise less effective. It appears to be very difficult to change this.  

Challenge 3

 • How can food manufacturers adapt their products to be healthier? 

Due to prosperity, the number of people with obesity and diabetes is increasing sharply. The government therefore sets requirements for food manufacturers to reduce sugar and fats, for example, or add proteins. This requires guidance and regulation, whereby producers and consumers should not become entangled in a web of certifications. Due to an aging population, the pressure on healthcare is already increasing considerably, so diseases caused by unhealthy nutrition create a very undesirable situation. This requires healthy food and therefore healthcare prevention. 

Challenge 4

 • How do we make young people resilient to food hypes from nutritional gurus and food influencers? 

The Internet is full of information about nutrition, weight loss and diets. Influencers swear by certain juice cleanses, clay drinks, nutritional supplements and power food. Many young people take this for granted. But what is true, what really works and what doesn’t? A healthy diet consists of a varied diet of sufficient vegetables, fruit and fibre, where you do not eat more than you need. This advice is often seen as boring and standard. When influencers make something catchy, everyone tries it at home. Nowadays, young people accept nutritional hypes at face value, while advice from nutritional science is much less accepted. 


Uitdaging 1

 • Hoe kunnen we inwoners van Eindhoven, in het bijzonder met een laag inkomen, motiveren om gezonder te gaan eten?

Mensen maken vaak de keus voor ongezond eten, in het bijzonder mensen met een laag inkomen. Het is meestal goedkoper, eenvoudiger op tafel te zetten en het belang van verantwoorde voeding is niet altijd duidelijk. 

Uitdaging 2

 • Hoe kunnen we zorgen dat sportkantines in Eindhoven een gezonder voedsel- en drankaanbod gaat aanbieden? 

Het aanbod aan eten en drinken in sportkantines wordt gedomineerd door snoep, koek, frisdrank, kroketten en bier. Daarmee heft het bezoek aan de kantine het actieve bewegen weer op en is het sporten minder effectief. Het blijkt erg lastig te zijn om hierin een verandering aan te brengen. 

Uitdaging 3

 • Hoe kunnen fabrikanten van voedingsmiddelen hun producten aanpassen zodat ze gezonder zijn? 

Door welvaart neemt het aantal mensen met obesitas en diabetes fors toe. De overheid stelt daarom eisen aan fabrikanten van voedingsmiddelen voor het verminderen van bijvoorbeeld suiker en vetten, of het toevoegen van eiwitten. Dit vraagt om sturing en regulering, waarbij producenten en consumenten niet verstrikt dienen te raken in een wirwar van certificeringen. Vanwege vergrijzing neemt de druk op de gezondheidszorg al flink toe, dus zorgen ziektes als gevolg van ongezonde voeding voor een zeer onwenselijke situatie. Dit vraagt om gezonde voeding en daarmee preventie van zorg. 

Uitdaging 4

 • Hoe maken we jongeren weerbaar tegen voedingshypes van voedingsgoeroes en ‘food influencers’?

Internet staat vol informatie over voeding, afvallen en diëten. Influencers zweren bij bepaalde sapkuren, kleidranken, voedingssupplementen en ‘power food’. Veel jongeren nemen dit voor waar aan. Maar wat is waar, wat werkt echt en wat niet? Gezonde voeding bestaat uit een gevarieerd eetpatroon van voldoende groenten, fruit en vezels, waarbij je niet meer eet dan je nodig hebt. Vaak worden deze adviezen als saai en standaard gezien. Influencers brengen het ‘catchy’ en iedereen probeert het vervolgens zelf ook. Jongeren slikken voedingshypes tegenwoordig als zoete koek, terwijl de adviezen vanuit voedingswetenschap veel minder worden aangenomen. 


Datasets

BrabantScan GGD

CBS Open Data Statline: Wellbeing

Data World Netherlands

Dutch Food Composition Data Base (NEVO)

EFSA Food Consumption Data 

Eindhoven in Cijfers

Eindhoven Open Data Portal

RIVM Neighbourhood Atlas Health

Voedingscentrum Data Bank Food 

Voedselconsumptiepeiling

Volksgezondheid Info

WHO Global Health Observatory


Prizes

The participating teams have a chance to win great prizes 

 • 1st prize: € 750 
 • 2nd prize: € 500 
 • 3r prize: € 250 

In addition, the best ideas each have a chance to win €10,000, to further develop their proof-of-concept for Eindhoven. It’s up to you to make this happen!

De teams maken kans op mooie prijzen

 • 1e prijs: € 750 
 • 2e prijs: € 500 
 • 3e prijs: € 250 

Daarnaast maken de beste ideeën ieder kans op €10.000, waarmee ze hun proof-of-concept voor Eindhoven verder kunnen ontwikkelen. Het is aan jou om dit voor elkaar te krijgen!

Jury

The desirability, feasibility and viability of the presented prototypes and concepts is judged by the jury.

The jury members are

 • Samir Toub, Alderman Eindhoven for diversity, care, youth and social support
 • Petruschka Claassens, Director Food & Industry HAS Green Academy
 • Martin van Bendegom, Manager of Sustainability Expertise Center Fontys University of Applied Sciences

De wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid van de gepresenteerde prototypes en concepten wordt beoordeeld door de jury.

Deze jury bestaat uit:

 • Samir Toub, wethouder @ Eindhoven voor diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning 
 • Petruschka Claassens, directeur Food & Industry @ HAS Green Academy
 • Martin van Bendegom, manager Expertisecentrum Duurzaamheid @ Fontys Hogeschool

Program

The program is from Friday 10 am till Saturday 5 pm.

Be on time, bring your laptop, charger and essentials you may need.

Successful teams often have a variety of skills from concept to prototype and from design to programming.

Programme Friday 3rd of November:

09:30: Walk in – coffee / tea – registration

10:00: Kick-off

Introduction and challenges presentation

 • 10:00 Welcome, introduction program hackathon
  Moderator: René Paré, Stadslab
 • 10:10u explanation development budget €10K

Johan van Erp, Startup in Residence

 • 10:20u Challenge 1 | Motivate to eat more healthy

Berdien Verhagen, gemeente Eindhoven

 • 10:30u Challenge 2 | Healthy food & drinks in sports canteens

Berdien Verhagen, gemeente Eindhoven

 • 10:40u Challenge 3 | Food products made more healthy 

Martin van Bendegom, Fontys Hogeschool

 • 10:50u Challenge 4 | Young people resilient to food hypes

Marijke de Kroes, GGD Brabant-Zuidoost 

11:00: Team Formation flocking

 • Gather/walk around the challenges of your interest
 • Discuss the topic and skills provided to join in a team
 • Claim a space to get started

11:30: Start hackathon

 • Brainstorm and decide on your sprint
 • Challengers available for questions and explanation

13:00: Lunch

14:00: Continued hacking

15:00: Lightning talk Novel Food / break

By Sonja Floto-Stammen, Fontys University of Applied Sciences

Snacks provided by “De Insectenman”

15:30: resume hacking

18:00: Dinner @ Cyklist

19:00: Hack wherever you want

21:00 Resume hacking @ home or get some sleep

Programme Saturday 4th of November:

10:00: Final hacking

13:00: Lunch

14:00: One-minute pitches on camera
Each team presents their elevator pitch – talking face

15:00 – 16:30: Presentation prototypes
Under the watchful eye of the jury:

 • Samir Toub, Eindhoven councilor (chairman)
 • Petruschka Claassens, Director Food & Industry, HAS Green Academy
 • Martin van Bendegom, manager of sustainability expertise center, Fontys

17:00: Jury verdict. Prize ceremony & drinks


Address

The hackathon is happening at Stadslab Eindhoven

Gasfabriek 6, Eindhoven (NRE Campus, Erfgoedhuis)

Phone: 0651058644

Free registration / Gratis registreren